LETAR INGEN FODERVÄRD FÖR TILLFÄLLET        

Rättigheter och skyldigheter 

Hanhund

1:Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta hanhunden kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 3,7 och 8.

2:Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt avtal på annan än fodervärden.

3:Överlåtaren disponerar hanhunden i samband med parning så lång tid som är erfoderlig för att få tik parad.om denna tid överstiger 4 dagar,ska överlåtaren särskilt underrätta fodervärden härom.

4:Överlåtaren ska i god tid ,dock senast 7 dagar i förväg medela fodervärden då överlåtaren önskar använda hanhunden för parning.

5:Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda hanhunden under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal.

6:Fodervärden är skyldig att vårda hanhunden på ett sätt att överlåtaren kan utnyttja sin rättighet enligt detta avtal

7:Fodervärden är skyldig att hålla hanhunden disponibel för överlåtaren ,då denna önskar nyttja hanhunden för parning enligt ovan, och-om avtalet även innefattar sådana rättigheter-för utställning och/eller tävling/prov.överlåtaren har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/tävling/prov och högst 2 dagar därefter.samtliga kostnader hänförliga till utställning/tävling/prov bekostas av överlåtaren

8:Överlåtaren disponerar även hanhunden den tid som krävs för att utföra erforderliga veterinärundersökningar

9:Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader ska fodervärden stå för de ökade transportkostnader.byter överlåtaren bostadsort ska överlåtataren svara för de ökade transportkostnaderna.

10:Hanhunden ska vara liv -och vetrinärvårdsförsäkrad.i den händelse att livförsäkringen utfaller ska försäkringsersättningen delas i proportion till den tid som fodervärden innehaft hunden.

11:Om fodervärden inte kan ha hanhunden kvar är överlåtaren skyldig att att åteta hanhunden.ingetdera av parterna ska därvid utge ersättning till den andra parten.

12Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa skk:s grundregler

13:Om överlåtaren önskar återta hanhunden,och parterna är överens om detta ska överlåtaren till antal år och den tid som fodervärden innehaft hanhunden

överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hanhunden om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal,vilket sker i allmän domstol

om fodervärden låter hanhunden para tik utan överlåtarens godkännande äger överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden.

14:Båda parter är skyldig att tekna ansvarsförsäkring(hem-eller företagsförsäkring).den part som hanhunden vistas hos ansvarar för hunden under  den tid man har hunden i sin vård.

15:Avtal får ej överlåtas genom försäljning .gåva eller genom testamentariskt förordnande.avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning .avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den avlidenes rättighetsinnehavare.äganderätten till hanhunden övergår då på fodervärden