LETAR INGEN FODERVÄRD FÖR TILLFÄLLET 

 

Rättigheter och skyldigheter 

 

Tik

1:Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta tiken kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 3,7 och 8

2:Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden

3:Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 2 veckor,vid valpning högst 3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpning.transport av dräktig tik får inte ske,utom till veterinär,inom 2 veckor före beräknad valpning,enligt gällande lagstiftning.

4:Överlåtaren ska i god tid medela fodervärden då tiken ska paras.

5:fodervärden förbinder sig kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda tiken under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal.

6:Fodervärden är skyldig att vårda tiken på ett sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sin rättighet enligt detta avtal.

7:Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtaren,då denna önskar nyttja tiken för parning.valpning och -om avtaletäven innefattar sådan rättighet-för utställning och /eller tävling/prov. överlåtaren har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/prov och högst 2 dagar därefter.samtliga kostnader hänförliga till utställning/tävliing/prov bekostas av överlåtaren.

8:Överlåtaren disponerar även tiken den tid som krävs för att utföra erfoderliga vetrenärundersökningar.

9:Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början medela detta till överlåtaren.

10:Byter fodervärden bostadsort på så sätt som edför fördyrade transportkostnader ska fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna.byter överlåtaren bostadsort ska överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna-

11:Tiken ska var liv och vetrenärvårdsförsäkrad i den händelse att livförsäkringen utfaller ska försäkringssättningen delas i proportion till den tid som fodervärden innehaft hunden.i de fall tiken fått en valpkull ska fodervärden erhålla minst 50% av försäkringsbeloppet 

12:Om fodervärden inte kan ha tiken kvar är överlåtaren skyldig att återta tiken ,ingendera av parterna ska därvid utge ersättning till den andra parten.

13:Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa skk:s grundregler

14:Om överlåtaren önskar återta tiken, och parterna är överens om detta ska överlåtaren utge ersättning för hunden.liversättningsbeloppet delas i förhållande till antal år ocg den tiden som fodervärden innehaft tiken.

Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återta tiken om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal,vilket sker i allmän domstol

15:Båda parer är skyldiga att täckna ansvarsförsäkring(hem eller företagsförsäkring).den part som tiken vistas hos ansvarar för hunden under den tid man har hunden i sin vård

16:Avtalet får ej överlåtas genom försäljning .gåva eller  genom testamentariskt förornande.avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning.avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den avlidnes rättighetsinnehavare.äganderätten till tiken övergår då till fodervärden